Algemene voorwaarden

Versie 2.0 | 17 maart 2017

Artikel 1. Definities

Alle met hoofdletter geschreven begrippen in de Algemene Voorwaarden hebben de betekenis zoals in dit artikel wordt vermeld, ongeacht of de begrippen in enkelvoud of in meervoud zijn geschreven.

1.1. Account: het gebruikersaccount van Gebruiker waarmee de Diensten beheerd kunnen worden en dat toegang geeft tot de Online Omgeving.
1.2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.3. Consument: degene die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die kan worden aangemerkt als consument in de zin van artikel 6:193a van het Burgerlijk Wetboek.
1.4. Diensten: alle diensten die door YourZite aan Gebruiker worden aangeboden, waaronder in ieder geval begrepen kunnen zijn (1) de Online Omgeving, (2) Hosting, (3) registratie van domeinnamen en (4) onderhoud en ondersteuning met betrekking tot Diensten.
1.5. Hosting: het door middel van een computernetwerk of server beschikbaar maken van de Website.
1.6. Materialen: alle materialen die YourZite op grond van de Overeenkomst aanbiedt of levert, met inbegrip van de Online Omgeving, de Websites, andere software en websites, documentatie, lay-outs, ontwerpen, adviezen, rapporten, afbeeldingen, teksten, logo’s, huisstijlen, concepten, schetsen en andere voortbrengselen van de geest.
1.7. Online Omgeving: de webapplicatie waarop Gebruiker kan inloggen met zijn Account en waarmee de Website kan worden ingericht en beheerd.
1.8. Overeenkomst: iedere overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden) tussen YourZite en Gebruiker op grond waarvan YourZite zijn Diensten aan Gebruiker levert.
1.9. Partijen: de Partijen bij de Overeenkomst, YourZite en Gebruiker.
1.10. YourZite de besloten vennootschap Starteenwinkel, gevestigd aan de Wilhelminalaan 1C in Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37158921.
1.11. Website: de website die Gebruiker via de Online Omgeving kan inrichten en beheren en die wordt gehost door YourZite.
1.12. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met YourZite.

Artikel 2. De Overeenkomst

2.1. Voordat Gebruiker gebruik kan maken van de Diensten, dient hij zich te registreren via YourZite.com. Tijdens de registratie heeft Gebruiker de keuze uit verschillende pakketten. De Diensten die in het gekozen pakket zijn opgenomen zullen na registratie zo snel mogelijk door YourZite worden geleverd.
2.2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker een Account registreert en gaat in op het moment dat YourZite de registratie per e-mail aan Gebruiker bevestigt.
2.3. Indien afspraken uit de Overeenkomst tegenstrijdig zijn met bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, hebben de afspraken uit de Overeenkomst voorrang.
2.4. Door YourZite bekendgemaakte (lever)termijnen zijn indicatief en zullen niet worden aangemerkt als fatale termijnen.
2.5. YourZite heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. YourZite streeft ernaar om de Website en de Online Omgeving ononderbroken beschikbaar te houden, maar geeft hiervoor geen garanties.
3.2. YourZite onderhoudt de Diensten actief en kan regelmatig aanpassingen doorvoeren om fouten op te lossen, functionaliteiten toe te voegen of om de prestaties van de Diensten te verbeteren.
3.3. Het onderhoud kan ertoe leiden dat de Website of de Online Omgeving tijdelijk niet of beperkt beschikbaar zijn. Als onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal YourZite het onderhoud zoveel mogelijk buiten kantooruren uitvoeren.
3.4. Als naar het oordeel van YourZite een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van YourZite of derden, bijvoorbeeld in het geval van een (D)DOS-aanval of activiteiten van virussen of vergelijkbare schadelijke software, heeft YourZite het recht om alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om het gevaar af te wenden en eventuele schade te beperken of te voorkomen.
3.5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van back-ups van de gegevens die worden opgeslagen in de Online Omgeving en de Website, zoals websitegegevens, afbeeldingen en websiteteksten. YourZite is niet aansprakelijk indien dergelijke gegevens kwijtraken, beschadigd raken of verloren gaan.

Artikel 4. Ondersteuning

4.1. YourZite zal een redelijk niveau van ondersteuning aan Gebruiker bieden met betrekking tot (1) het gebruik van de Diensten en (2) technische problemen en storingen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan de eindgebruikers van zijn Website. Alleen in overleg mogen eindgebruikers van de Website worden doorverwezen naar YourZite.
4.2. YourZite stelt een online kennisbank ter beschikking ter ondersteuning van Gebruiker. Het wordt aangeraden om bij vragen of problemen altijd eerst deze kennisbank te raadplegen. Voor aanvullende ondersteuning kan Gebruiker een aanvraag indienen via het online ticketsysteem, of contact opnemen via e-mail, telefoon en andere door YourZite aangewezen communicatiekanalen. Raadpleeg www.YourZite.com voor actuele contactgegevens en de openingstijden van YourZite.

Artikel 5. Gebruik en misbruik van de Diensten

5.1. Gebruiker is bij het gebruik van de Diensten zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om: a. materiaal te (laten) verspreiden dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden; b. opzettelijke virussen, malware of andere kwaadwillende software te (laten) verspreiden; c. internetgebruikers te hinderen, dan wel schade toe te brengen aan de systemen en netwerken van YourZite of derden; d. materiaal te (laten) verspreiden met een smadelijke, seksistische, erotische, lasterlijke, discriminerende, beledigende of aanstootgevende inhoud.
5.2. Gebruiker is verplicht om alle redelijke aanwijzingen van YourZite met betrekking tot het gebruik van de Diensten op te volgen.
5.3. Gebruiker bepaalt zelf welke informatie in de Online Omgeving wordt opgeslagen en via de Website wordt verspreid. Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker dat deze informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van anderen.
5.4. YourZite aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die via de Online Omgeving of de Website is opgeslagen of verspreid. Gebruiker vrijwaart YourZite voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker opgeslagen en uitgewisselde informatie onrechtmatig is.

Artikel 6. Account

6.1. YourZite zal Gebruiker toegang tot een Account verschaffen waarmee hij kan inloggen in de Online Omgeving en de Diensten kan beheren.
6.2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens voor het Account. Het is niet toegestaan om de inloggegevens zonder toestemming van YourZite aan derden te verstrekken. Gebruiker stelt YourZite daarnaast onverwijld op de hoogte indien de inloggegevens zijn kwijtgeraakt of verloren zijn gegaan.
6.3. Het gebruik van het Account geschiedt onder de verantwoordelijkheid en voor risico van Gebruiker. Indien Gebruiker vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van het Account, dient hij dit zo spoedig mogelijk aan YourZite te melden zodat er maatregelen genomen kunnen worden

Artikel 7. Hosting

7.1. Indien de Diensten mede bestaan uit Hosting, geldt voor dataverkeer en -opslag een limiet op grond van fair use. Van fair use is sprake zolang Gebruiker maximaal twee keer de hoeveelheid per maand gebruikt die gemiddeld door andere gebruikers met hetzelfde pakket wordt gebruikt.
7.2. Indien Gebruiker de gestelde limiet overschrijdt, heeft YourZite het recht om achteraf een aanvullend bedrag in rekening te brengen, uitgaande van de marktconforme tarieven voor Hosting. YourZite is niet aansprakelijk als de Website niet naar behoren functioneert bij een overschrijding van de limiet.
7.3. Indien een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt gebruikt door een oorzaak van buitenaf, zoals bij een (D)DOS-aanval, heeft YourZite het recht om de kosten hiervan naar redelijkheid door te belasten aan Gebruiker.

Artikel 8. Domeinnamen

8.1. Indien de Diensten mede bestaan uit de registratie van een domeinnaam, zal YourZite de door Gebruiker gewenste domeinnaam aanvragen bij een uitgevende instantie.
8.2. De domeinnaam wordt aangevraagd op naam van Gebruiker. Omdat op de aanvraagprocedure de regels en procedures van de uitgevende instantie van toepassing zijn, kan YourZite niet garanderen dat de domeinnaam ook wordt toegekend. Slechts uit de elektronische bevestiging van de uitgevende instantie kan Gebruiker opmaken dat de domeinnaam is geregistreerd.
8.3. Op het gebruik van de domeinnaam kunnen aanvullende regels en voorschriften van de uitgevende instantie van toepassing zijn. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de naleving daarvan.
8.4. De looptijd van de domeinnaamregistratie is afhankelijk van de voorwaarden die worden gesteld door de uitgevende instantie. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, ongeacht de reden daartoe, komen eventuele resterende kosten die verband houden met de registratie voor rekening van Gebruiker.

Artikel 9. Prijzen

9.1. YourZite kan voor de Diensten eenmalig opstartkosten in rekening brengen. Daarnaast is Gebruiker voor bepaalde Diensten een periodieke vergoeding verschuldigd. Alle door Gebruiker verschuldigde bedragen worden vooraf door YourZite in rekening gebracht.
9.2. Afhankelijk van de door Gebruiker opgegeven keuze tijdens het registratieproces, zal YourZite de verschuldigde bedragen per maand, per halfjaar of per jaar in rekening brengen. De keuze voor maandelijkse of (half)jaarlijkse betaling kan van invloed zijn op de hoogte van het verschuldigde bedrag.
9.3. YourZite kan de prijzen bij de aanvang van een nieuw kalenderjaar aanpassen. De prijswijziging wordt ten minste 30 dagen van tevoren aan Gebruiker bekendgemaakt via het bij YourZite bekende e-mailadres. Gebruiker kan de Overeenkomst niet opzeggen vanwege een prijswijziging, tenzij de prijzen met meer dan 5 procent worden verhoogd.
9.4. Indien Gebruiker een Consument is, heeft Gebruiker in afwijking van artikel 9.3 het recht om de Overeenkomst te ontbinden indien de prijzen worden gewijzigd binnen 3 maanden nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 10. Betalingen

10.1. Door YourZite verstuurde facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Gebruiker gaat ermee akkoord dat de facturen elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail) worden verzonden.
10.2. Als Gebruiker het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen betaalt, zal YourZite een herinnering sturen waarin Gebruiker wordt verzocht om het verschuldigde bedrag alsnog binnen 14 dagen te betalen.
10.3. Als Gebruiker wederom niet binnen de gestelde termijn betaalt, heeft YourZite het recht om de toegang tot Account geheel of gedeeltelijk te blokkeren. Als Gebruiker 30 dagen na factuurdatum nog niet heeft betaald, heeft YourZite het recht om de Website offline te halen tot Gebruiker het verschuldigde bedrag heeft voldaan. YourZite is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit.
10.4. Indien Gebruiker het verschuldigde bedrag niet binnen de herinneringstermijn voldoet is Gebruiker, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus. YourZite zal daarnaast voor iedere aanmaning 7,50 euro in rekening brengen.
10.5. Enige vordering op Gebruiker is direct opeisbaar indien Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Gebruiker wordt gelegd, Gebruiker overlijdt, of indien Gebruiker in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
10.6. Indien YourZite de Diensten op grond van de wet of de Overeenkomst opschort, is Gebruiker voor de periode met die opschorting gemoeid gaat onverkort de gebruikelijke vergoeding verschuldigd.
10.7. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door YourZite bekendgemaakte prijzen in euro’s en exclusief 21 procent btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Materialen berusten bij YourZite of zijn licentiegevers. Niets in de Overeenkomst strekt tot de gehele of gedeeltelijke overdracht van intellectuele eigendomsrechten.
11.2. Gebruiker krijgt voor de duur van de Overeenkomst de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrechten ten aanzien van de Materialen voor zover deze gebruiksrechten voortvloeien uit de Overeenkomst.
11.3. Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige aanduiding omtrent de intellectuele eigendomsrechten van YourZite of zijn licentiegevers uit de Materialen te verwijden of aan te passen.
11.4. Het is Gebruiker niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de Materialen. Gebruiker heeft geen recht op toegang tot de bronbestanden van de Materialen en het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bronbestanden te achterhalen door middel van reverse engineering, decompilatie of anderszins.
11.5. YourZite kan technische maatregelen nemen om de Materialen te beschermen. Het is Gebruiker niet toegestaan om deze beveiligingsmaatregelen te ontwijken of te verwijderen.
11.6. YourZite heeft het recht om diens eigen website, logo en bedrijfsnaam te vermelden op de Website. Hiervoor heeft YourZite geen toestemming nodig van Gebruiker. Daarnaast heeft YourZite het recht om de naam, het logo en een verwijzing naar de Website op www.YourZite.com te vermelden ter promotie van de Diensten.

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1. Afhankelijk van de door Gebruiker opgegeven keuze tijdens het registratieproces, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een periode van 12 of 24 maanden.
12.2. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden en kan slechts tegen het einde van de looptijd schriftelijk of per e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
12.3. Indien Gebruiker een Consument is, kan Gebruiker de Overeenkomst na verlenging op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
12.4. YourZite heeft het recht om de Overeenkomst per direct op te zeggen indien Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Gebruiker wordt gelegd, Gebruiker overlijdt of onder curatele of bewind is gesteld, of indien Gebruiker in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
12.5. YourZite heeft het daarnaast het recht om de Overeenkomst per direct op te zeggen als Gebruiker zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst op zodanige wijze schendt, dat voortzetting van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer van YourZite kan worden verlangd. Het voorgaande geldt niet indien Gebruiker een Consument is en de opzegging kan worden gezien als onredelijk bezwarend.
12.6. Na beëindiging van de Overeenkomst, blijven de volgende bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van kracht: a. artikel 11 | intellectuele eigendom; b. artikel 13 | aansprakelijkheid; c. artikel 14 | overmacht; d. artikel 17 | slotbepalingen.
12.7. Gebruiker is na beëindiging van de Overeenkomst zelf verantwoordelijk voor het opzeggen eventuele aanvullende overeenkomsten die hij (al dan niet met tussenkomst van YourZite) met andere partijen heeft gesloten, waaronder in ieder geval alle overeenkomsten met betaalproviders of overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Gebruiker kan kosteloos of voor een aantrekkelijke prijs gebruik maken van de Diensten. Vanwege de aard van de Diensten en de hoogte van de vergoeding die daarvoor wordt gevraagd, kan YourZite slechts beperkt aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid van YourZite voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, is daarom beperkt tot de directe schade en maximaal het bedrag dat Gebruiker op grond van de Overeenkomst aan YourZite heeft betaald gedurende 6 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
13.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, (2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van YourZite aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en (3) de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade.
13.3. Behoudens de voorgaande leden, is de aansprakelijkheid van YourZite voor enige andere vorm van schade uitdrukkelijk uitgesloten.
13.4. Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van YourZite.

Artikel 14. Overmacht

14.1. YourZite kan niet worden gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. YourZite is daarnaast niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als gevolg van overmacht.
14.2. Van overmacht is in ieder geval sprake in het geval van verstoringen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat YourZite door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld.
14.3. Indien de overmachtssituatie langer dan 30 dagen voortduurt, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk of via e-mail op te zeggen.

Artikel 15. Privacy en beveiliging

15.1. De (persoons)gegevens die worden verwerkt via de Online Omgeving en de Website blijven eigendom van Gebruiker of eindgebruikers van de Website. YourZite zal de gegevens slechts verwerken in opdracht van Gebruiker voor de uitvoering van de Overeenkomst.
15.2. Gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke privacywet- en regelgeving. Gebruiker zal, voor zover vereist op grond van de toepasselijke privacywet- en regelgeving zorgdragen voor het sluiten van een bewerkersovereenkomst tussen Gebruiker en YourZite.
15.3. YourZite zal zich inspannen om de beveiliging van Online Omgeving en de Website te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de aard van de verwerkte persoonsgegevens en de kosten van beveiligingsmaatregelen, passend is.
15.4. In het geval van een inbreuk op de beveiliging van YourZite en deze inbreuk leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens, zal YourZite zich inspannen om Gebruiker daarover zo snel mogelijk te informeren.

Artikel 16. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

16.1. YourZite behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden aan te passen. De gewijzigde voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds gesloten Overeenkomsten en treden in werking na verloop van 30 dagen na bekendmaking via www.Your Zite.com en eventueel per e-mail. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen zonder aankondiging worden doorgevoerd.
16.2. Indien Gebruiker een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan Gebruiker hierover in overleg treden met YourZite. Indien er geen overeenstemming bereikt kan worden, heeft Gebruiker de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht zullen worden.

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar YourZite gevestigd is.
17.2. Gebruiker stelt YourZite steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van een verandering in zijn naam, (post)adres, e-mailadres en telefoonnummer.
17.3. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de hele Overeenkomst aan. Partijen zullen dan ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.